Blog

Nowe przepisy w zakresie niealimentacji

W dniu 31 maja 2017 r. znowelizowany został Kodeks karny w zakresie przepisu dotyczącego przestępstwa niealimentacji. Zmiana jest bardzo istotna. Obecnie karze grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do roku podlegać będzie ta osoba, która zalega łącznie z alimentami w wysokości co najmniej 3 miesięcy. Jednakże przepis jest skonstruowany tak, że mowa w nim o łącznym zadłużeniu. Tym samym, jeżeli
Czytaj więcej

Możliwość sądowego podważania kredytów frankowych

Osoby, które zawarły umowy tzw. kredytów frankowych mogą wciąż skutecznie kwestionować umowy na drodze postępowania sądowego. Wszystko zależy od treści takiej umowy. Na obecną chwilę tzw. frankowicze wygrali już szereg procesów sądowych, duża część z korzystnych dla nich wyroków jest jeszcze nieprawomocna. Banki mogą takie wyroki zaskarżyć. Kredyty frankowe a klauzule niedozwolone  Ważne jest, że niektóre zapisy umowne z umów
Czytaj więcej

Odzyskanie pieniędzy z polisolokat

Polisolokata to instrument finansowy łączący w sobie lokatę oraz ubezpieczenie na życie. Osoba miała wpłacać określone środki pieniężne, a po określonym czasie uzyskać wpłaconą kwotę wraz z zyskiem. Jednak w przypadku przedterminowego zakończenia umowy przez konsumenta, umowy przewidywały bardzo wysokie tzw. opłaty likwidacyjne – kilkadziesiąt, czy nawet 100% wpłaconej kwoty. Zdarzało się więc, że osoba korzystająca z tego produktu finansowego, po rozwiązaniu
Czytaj więcej

Wybór kancelarii do prowadzenia sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie

Jeżeli przydarzył Ci się wypadek, np. komunikacyjny, gdzie Ty, bądź osoba Ci bliska doznały obrażeń, bądź ktoś bliski zginął w wyniku takiego zdarzenia, możliwe jest dochodzenia określonych kwot, czasem bardzo wysokich, tytułem odszkodowania bądź zadośćuczynienia za cierpienie i krzywdę (są też innego rodzaju roszczenia, dla uproszczenia pominięte w niniejszym artykule). Zadośćuczynienia i odszkodowania – do kogo się zwrócić o pomoc? Jako
Czytaj więcej

Zwrot kosztów pogrzebu

Zwrot kosztów pogrzebu Podstawową możliwością dochodzenia zwrotu kosztów pogrzebu jest wniosek od ZUS. Zgodnie z odpowiednim przepisem, Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: Do członków rodziny zalicza się osoby najbliższe: Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Jeżeli koszty pogrzebu poniosła więcej niż jedna osoba, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do
Czytaj więcej

Wysokość zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wypadku

Jak wycenić wysokość zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym? Przepisy nie odpowiadają wprost na tak postawione pytanie. Dopiero orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych daje pewne wytyczne, oraz przesłanki do określania wysokości zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Natomiast praktyka orzecznicza sądów określa granice wysokości orzekanych kwot, co pozwala doświadczonym adwokatom i radcom prawnym działającym na obszarze
Czytaj więcej

Zgłoszenie darowizny lub nabycia spadku do urzędu skarbowego po upływie 6-miesięcznego terminu z przyczyn niezawinionych przez podatnika

W przypadku dziedziczenia lub otrzymania darowizny, koniecznym jest opłacenie podatku od tak otrzymanych rzeczy lub praw majątkowych. Jednak, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, osoby najbliższe (wskazane w ustawie, w tym: małżonek, rodzeństwo, rodzice, dzieci) w stosunku do osób, od których następuje nabycie rzeczy lub praw majątkowych, mogą uzyskać zwolnienie od podatku, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku
Czytaj więcej

Zwrot kosztów postępowania, koszty reprezentacji w przypadku pełnomocnika z wyboru oraz z urzędu

Dla osób uczestniczących w postępowaniach przed sądem lub organem administracji oraz osób chcących wszcząć takie postępowanie istnieje możliwość (a czasem obowiązek) ustanowienia pełnomocnika fachowego – adwokata lub radcy prawnego – do reprezentowania danej osoby w sprawie. Takiego pełnomocnika można ustanowić według własnego wyboru, jak również można złożyć do sądu lub organu wniosek o wyznaczenie takiego pełnomocnika z urzędu. Brak środków finansowych a pomoc prawnika
Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. K 11/15 i jego skutki dla kierowców oraz pracodawców

Wyrok TK z 24 listopada 2016 r. zmienił w jednej chwili sytuację kierowców o 180 stopni. Wcześniej, w szczególności po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r., sygn. II PZP 1/14, potwierdzonej następnie również uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2014 r., I PZP 3/14, roszczenia kierowców były uznawane za zasadne i często zasądzano na ich rzecz znaczne kwoty. Obecnie
Czytaj więcej

O nas

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marcin Gałązka
ul. Tomasza Zana 1, 20-601 Lublin

© Kancelaria Gałązka - All Rights Reserved. Created by melius