Moment otrzymania pozwu z pewnością nie zalicza się do przyjemnych. Niestety jest to sytuacja, z którą należy zmierzyć się jak najszybciej, by nie wpędzić się w większe kłopoty. Sprawdźmy czy odpowiedź na pozew jest obowiązkowa i jakie elementy powinny znaleźć się w takim dokumencie. 

Czy trzeba napisać odpowiedź na pozew?

Przez wiele lat złożenie odpowiedzi na pozew było całkowicie dobrowolne. Jednak wraz z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 7 listopada 2019 r., wprowadzono zapis o tym, że wniesienie odpowiedzi na pozew jest obligatoryjne. Celem tych zmian jest usprawnienie procesu gromadzenia materiałów dowodowych przez sąd, co ma również wpłynąć na szybsze rozwiązywanie spraw. Warto więc pamiętać, że przygotowanie odpowiedzi jest obecnie obowiązkowe i należy traktować je jako pierwszy i niezwykle ważny krok w obronie pozwanego w danym sporze. 

Odpowiedź na pozew a termin 

Kolejnym elementem na jaki należy zwrócić uwagę jest termin wysłania pisma, by było ono wzięte pod uwagę przez sąd przy postępowaniu. Ile czasu na odpowiedź na pozew przysługuje pozwanemu? Powinien on wnieść swoją odpowiedź w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. Oznacza to, że 14 dni to minimalny termin, a przewodniczący postępowania może wydłużyć go jeśli uzna to za stosowne. Najczęściej dzieje się tak w przypadku skomplikowanych spraw, gdzie na zebranie dowodów potrzeba więcej czasu.

Czytaj także: Roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa

Jak napisać odpowiedź na pozew – wzór

Jak napisać odpowiedź na pozew, by spełniła ona wszelkie kryteria? Warto pamiętać, iż dokument ten powinien spełniać wymogi tzw. pisma procesowego i pisma przygotowawczego. Musi więc uwzględniać kilka kluczowych punktów, takich jak:

  • oznaczenie odpowiedniego sądu, 
  • imiona i nazwiska stron biorących udział w sprawie i ich przedstawicieli ustawowych,
  • informację, że dokument jest odpowiedzią na pozew,
  • podpis pozwanego lub jej ustawowego przedstawiciela, 
  • spis załączników.

Oczywiście w odpowiedzi pozwana osoba powinna odnieść się do zarzutów stawianych przez powoda – potwierdzić fakty, które są prawdą i zaprzeczyć tym zdarzeniom, które nie miały miejsca. Warto podkreślić, że w odpowiedzi na pozew należy uwzględnić dowody, które potwierdzają dane stanowisko i będą mogły zostać przedstawione na rozprawie. Pozwany obywatel może także przedstawić swoje własne żądania lub wnioski oraz ich podstawy prawne. Oznacza to, że w odpowiedzi na pozew można wnieść m.in. o odrzucenie pozwu, ustanowienie adwokata z urzędu czy też zwolnienie pozwanego od kosztów sądowych. W dokumencie można też wnioskować o sąd polubowny lub mediację przed wszczęciem postępowania sądowego.

Odpowiedź na pozew – ile egzemplarzy należy przygotować?

Wiele osób zastanawia się czy odpowiedź na pozew trafia do powoda. Tak, związane jest to z ilością potrzebnych egzemplarzy dokumentu. Pozwany powinien przygotować minimum trzy kopie swojej odpowiedzi – jedna z nich zostanie dostarczona do sądu, druga trafi w ręce powoda, a trzecią zatrzyma osoba pozwana. Oczywiście jeżeli w daną sprawę zaangażowanych jest więcej powodów, pozwany powinien przygotować także po egzemplarzu odpowiedzi dla każdego z nich. 

Czytaj także: Skarga nadzwyczajna

Gdzie złożyć swoją odpowiedź na pozew?

Kiedy pismo jest już gotowe pozwany powinien udać się do sądu, od którego otrzymał pozew i który prowadzi dane postępowanie. Sąd przyjmie swój egzemplarz, a także przekaże jeden powodowi. Co ważne, podczas składania odpowiedzi na pozew nie trzeba uiszczać opłaty sądowej.

Kancelaria Gałązka w Lublinie świadczy usługi z zakresu m.in. sporów sądowych i pozasądowych.