Sprawy finansowe

Dział spadku

Co należy zrobić przed rozpoczęciem działu spadku? Aby móc przeprowadzić dział spadku należy w pierwszej kolejności dokonać stwierdzenia nabycia spadku po danej osobie w postępowaniu sądowym, ewentualnie dokonać aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza (co nie w każdym przypadku będzie możliwe). Następnie należy ustalić, co będzie wchodzić w skład majątku spadkowego po zmarłej osobie. Jakie są formy działu spadku? Dział spadku
Czytaj więcej

Możliwość podważenia testamentu notarialnego

Rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci następuje w formie testamentu. Testament może zostać sporządzony przed notariuszem. Testament notarialny można podważyć, tak jak testament sporządzony w innych formach. Testament notarialny Testament notarialny jest to rozporządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci, które zostaje sporządzone przed notariuszem. Testament może być sporządzony również w innych przewidzianych prawem formach, jak np. w bardzo powszechnej formie
Czytaj więcej

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska służy ochronie wierzyciela w sytuacji, gdy dłużnik pozbywa się swojego majątku, mając na względzie uniemożliwienie wierzycielowi zaspokojenia jego roszczeń. Jakie są przesłanki zastosowania skargi pauliańskiej? Przepisy regulujące zastosowanie skargi pauliańskiej to art. 527 i następne Kodeksu cywilnego. Zgodnie ze wskazanym przepisem, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać
Czytaj więcej

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Po śmierci osoby, po której dziedziczymy, należy przeprowadzić formalności spadkowe, żeby uzyskać w dalszej kolejności prawo do majątku spadkowego lub jego części. Żeby zainicjować postępowanie sądowe należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek ten opłaca się kwotą 50 zł za każdą osobę, po której będzie następować dziedziczenie oraz
Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o komornikach i kosztach komorniczych

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy w ustawie o komornikach i kosztach komorniczych, które wprowadziły wiele zmian mających na celu zwiększenie kontroli nad działaniami komorników i zwiększenie zaufania publicznego do komorników. Zwiększony nadzór – aktualizacja ustawy o komornikach sądowych  Nowa ustawa o komornikach sądowych zwiększa nadzór ministra sprawiedliwości nad komornikami. W ramach postępowania administracyjnego będzie on uprawniony, aby z urzędu
Czytaj więcej

Dochodzenie roszczeń związanych z bezpodstawnym wzbogaceniem

Roszczenia wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia są jednym z podstawowych instrumentów ochrony podmiotów prawa cywilnego przed niekorzystnymi zmianami majątkowymi. Jako przesłanki powstania zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w literaturze przedmiotu wskazuje się: zubożenie, wzbogacenie rozumiane jako uzyskanie korzyści majątkowej, związek pomiędzy wzbogaceniem a zubożeniem oraz brak podstawy prawnej wzbogacenia. Czym jest bezpodstawne wzbogacenie? Przyjmuje się, że korzyścią majątkową jest każde zwiększenie aktywów, tj.
Czytaj więcej

Prawa i obowiązki wynikające z umowy sprzedaży

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Z powyższego wynika wzajemny charakter tej umowy, ponieważ świadczenie sprzedawcy polegające na przeniesieniu na kupującego własności rzeczy jest odpowiednikiem świadczenia nabywcy przejawiającego się w zapłacie ceny. Jak już wskazano, obowiązkiem sprzedawcy jest wydanie rzeczy. Zgodnie
Czytaj więcej

Lepsza ochrona interesów klientów rynku finansowego

W dniu 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Nowa ustawa przyznaje Rzecznikowi Finansowemu dodatkowe kompetencje. Lepsza ochrona interesów klientów rynku finansowego – co się zmieniło ? Jedną z najistotniejszych zmian jest nałożenie na pośredników obowiązku przeprowadzenia analizy potrzeb klienta. Zgodnie z ustawą, proponowana umowa ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej powinna być zgodna z wymaganiami i potrzebami
Czytaj więcej

Usunięcie wpisu z rejestru długów

Rejestry długów, funkcjonujące na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, umożliwiają sprawdzenie wiarygodności finansowej potencjalnego klienta, a także umożliwiają wpisanie do rejestru dłużnika, który nie uregulował długu w terminie. Jak usunąć wpis z rejestru długów?  W przypadku całkowitej spłaty zadłużenia, wierzyciel ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia informacji o spłacie zaległości, wystąpić
Czytaj więcej

Nowe przepisy w zakresie niealimentacji

W dniu 31 maja 2017 r. znowelizowany został Kodeks karny w zakresie przepisu dotyczącego przestępstwa niealimentacji. Zmiana jest bardzo istotna. Obecnie karze grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do roku podlegać będzie ta osoba, która zalega łącznie z alimentami w wysokości co najmniej 3 miesięcy. Jednakże przepis jest skonstruowany tak, że mowa w nim o łącznym zadłużeniu. Tym samym, jeżeli
Czytaj więcej
  • 1
  • 2

O nas

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marcin Gałązka
ul. Tomasza Zana 1, 20-601 Lublin

© Kancelaria Gałązka - All Rights Reserved. Created by melius