Rejestry długów, funkcjonujące na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, umożliwiają sprawdzenie wiarygodności finansowej potencjalnego klienta, a także umożliwiają wpisanie do rejestru dłużnika, który nie uregulował długu w terminie.

Jak usunąć wpis z rejestru długów? 

W przypadku całkowitej spłaty zadłużenia, wierzyciel ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia informacji o spłacie zaległości, wystąpić z żądaniem usunięcia danych dłużnika. Dane powinny zostać usunięte w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W razie spłaty części długu, wierzyciel ma obowiązek złożenia wniosku o aktualizację danych.

Usunięcie z rejestru dłużnika może nastąpić także po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od przekazania danych dłużnika przez wierzyciela do biura informacji gospodarczej.

Jeżeli wierzytelność zostanie zbyta przez dotychczasowego wierzyciela, biuro informacji gospodarczej co do zasady powinno usunąć dane dłużnika z rejestru po upływie 14 dni od powzięcia informacji o zbyciu wierzytelności. Jednak w przypadku, gdy przed upływem tego terminu nabywca wierzytelności zwróci się z wnioskiem o zaktualizowanie informacji dotyczących danych wierzyciela, dane dłużnika pozostaną w rejestrze.

Wykreślenie wpisów z rejestru dłużników

Dłużnik może bezpośrednio do właściwego biura informacji gospodarczej wnieść sprzeciw, powołując się na nieaktualność, nieprawdziwość, niekompletność danych wpisanych do rejestru, bądź też wskazując na przekazanie lub przechowywanie jego aktualnych danych niezgodnie z ustawą. Po rozpatrzeniu sprzeciwu biuro informacji gospodarczej może dokonać aktualizacji danych, w przypadku gdy dłużnik kwestionuje zobowiązanie w części lub w całości, toczy się postępowanie sądowe dotyczące wpisanego do rejestru zobowiązana, albo gdy dłużnik podniósł zarzut przedawnienia. Dane dłużnika mogą zostać także usunięte, jeżeli zostanie spełniona jedna z przesłanek z ustawy.

Wykreślenie wpisów z rejestru dłużnika może odbyć się na wniosek wierzyciela. Dłużnik również może złożyć wniosek, wówczas wierzyciel, który przekazał jego dane, jest obowiązany do ich uzupełnienia, sprostowania bądź usunięcia, jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe bądź zostały udostępnione z naruszeniem przepisów ustawy. Nasza kancelaria świadczy usługi prawne w tej kwestii. 

Lublin – adwokat Marcin Gałązka

Stan prawny na dzień 14 października 2018 r.