Przed nowelizacją z lipca 2018 r. termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosił dziesięć lat, a w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosił trzy lata. Po nowelizacji brzmienie art. 118 k.c. uległo istotnej zmianie. Dziesięcioletni termin przedawnienia uległ skróceniu do lat sześciu. Termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe nie uległ zmianie.

Termin przedawnienia dla roszczeń

Według nowej regulacji koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. W praktyce oznacza to wydłużenie terminu przedawnienia. Zmiana terminów przedawnienia odnosi się także do roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu albo ugodą sądową. 

Nowelizacja wprowadziła do kodeksu cywilnego art. 1171 k.c. – stanowiący, że w wyjątkowych przypadkach sąd ma możliwość, po rozważeniu interesów stron, nieuwzględnienia upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względu słuszności. Sąd bada wówczas w szczególności: długość terminu przedawnienia, długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia, charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia. W naszej ofercie znajdziesz usługi prawne, które pomogą w tego typu sprawach. 

Lublin – Adwokat Marcin Gałązka

Stan prawny na dzień 7 października 2018 r.