Upadłość konsumencka to jedno z rozwiązań dla osób, które przestały radzić sobie ze spłatą zobowiązań. Jak wynika z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, obecny rok powinien zakończyć się na poziomie 18000 upadłości konsumenckich. Znaczy wzrost w tym zakresie, związany jest ze zmianą przepisów, według których od 24 marca 2020 roku wprowadzone zostało tzw. konsumenckie uproszczone postępowanie upadłościowe.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie skierowane wyłącznie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 10 upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, czyli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące – art. 11 ust. 1a ustawy Prawo upadłościowe.

Celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie dłużnika oraz zaspokojenie wierzycieli. W wyniku postępowania sądowego zostanie ustalone jakim osobom, w jakiej wysokości i terminach, dłużnik zobowiązany będzie spłacić swoje zadłużenie z uwzględnieniem swoich możliwości zarobkowych i kosztów utrzymania rodziny. Należy podkreślić, że okres realizacji planu spłaty wierzycieli nie może przekroczyć terminu 7 lat.

Co musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

Zgodnie z uproszczonym postępowaniem upadłościowym aktywność sądu została ograniczona do najważniejszych decyzji, tj.:

  • ogłoszenie samej upadłości,
  • ustalenie planu spłaty wierzycieli,
  • rozpatrywanie skarg na czynności lub zaniechania syndyka.

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciel. Można to zrobić samodzielnie lub zgłosić się do kancelarii adwokackiej. Formularz wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym właściwego sądu (Wydział Gospodarczy Sądów Rejonowych) lub przesłać pocztą. Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na urzędowym formularzu, który jest udostępniony na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Jednym z najbardziej istotnych punktów będzie rzetelne wypełnienie aktualnego i zupełnego stanu majątku. W tym celu należy określić:

  • składniki majątku,
  • należności (wierzytelności) dłużnika względem banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (środki pieniężne zgromadzone przez dłużnika na rachunkach),
  • należności (wierzytelności) dłużnika względem innych podmiotów.

Dodatkowo należy podać spis wierzycieli i wierzytelności spornych oraz informacje o przychodach i kosztach utrzymania dłużnika. Opłata sądowa za samo złożenie wniosku o upadłość konsumencką wynosi 30 zł. 

Kiedy sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką, czyli co sprawdza sąd?

Uproszczenie zasad ogłoszenia upadłości konsumenckiej wprowadza rozdział oceny przesłanek merytorycznych upadłości konsumenckiej od przesłanek oddłużenia. Tym samym oznacza to, że w przedmiocie ogłoszenia upadłości sąd rozpoznaje tylko podstawy do ogłoszenia upadłości. Sama przyczyna zadłużenia badana jest dopiero na dalszym etapie, czyli po ogłoszeniu upadłości. 

Samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest zatem dużo łatwiejsze, bo wystarczy, że zostaną spełnione odpowiednie wymagania formalne. 

Powodem odrzucenia wniosku mogą być błędy w formularzu, ponieważ sąd sprawdzi wnikliwie informacje w nim zawarte. Jeżeli sąd uzna, że jakaś informacja jest nieprawdziwa lub niepełna, to prośba o ogłoszenie upadłości zostanie oddalona. Bardzo ważne jest zatem rzetelne uzupełnienie wszystkich punktów wniosku, jego odpowiednie uzasadnienie i przygotowanie stosownych załączników, które będą weryfikowane w trakcie postępowania. Dłużnik powinien odnieść się do powodów, w wyniku których zmaga się obecnie z problemami finansowymi. 

Przygotowanie wniosku warto zlecić profesjonalnej kancelarii, aby nie pominąć istotnych kwestii. Brak podniesienia pewnych okoliczności już na etapie wniosku, może doprowadzić do braku możliwości powołania się na kolejnym etapie procedury upadłościowej.