W związku z rozpoczęciem obowiązywania RODO (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) od 25 maja 2018 r. dla wszelkich działalności gospodarczych powstało szereg nowych obowiązków. Zasady przetwarzania danych osobowych mają zapewnić w danej firmie ochronę danych.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Bardzo często pojawia się pytanie jak wdrożyć RODO? Kompleksowe i dokładne wdrożenie RODO w firmie wymaga przemyślenia, a następnie przygotowania systemu składającego się różnych elementów, który spowoduje bezpieczeństwo przetwarzania danych. Dlatego bardzo ważne jest wdrożenie RODO i przygotowanie wszelkich niezbędnych procedur i dokumentacji przez odpowiedniego specjalistę w zakresie RODO. Kancelaria Adwokata Marcina Gałązki z Lublina specjalizuje się we przygotowaniu i wdrożeniu systemów ochrony danych osobowych i zapewni komplementarne i dostosowane do potrzeb Klienta do wymogów RODO i polskich przepisów w tym zakresie.

Brak przestrzegania obowiązków wynikających z RODO i polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych spowodować może nałożenie na przedsiębiorcę wysokich kar pieniężnych (nawet do 20 milionów euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa). Prezes UODO ma uprawnienia do dokonywania kontroli realizacji prawnych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych oraz nakładania kar pieniężnych.

Zgodnie ze wskazanymi przepisami, osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Lublin – adwokat Marcin Gałązka

Stan prawny na dzień 22 października 2018 r.