W dniu 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Nowa ustawa przyznaje Rzecznikowi Finansowemu dodatkowe kompetencje.

Lepsza ochrona interesów klientów rynku finansowego – co się zmieniło ?

Jedną z najistotniejszych zmian jest nałożenie na pośredników obowiązku przeprowadzenia analizy potrzeb klienta. Zgodnie z ustawą, proponowana umowa ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej powinna być zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej lub ochrony gwarancyjnej. Zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, informacje o produkcie ubezpieczeniowym powinny zostać przekazane w postaci dokumentu sporządzanego przez zakład ubezpieczeń, brokera ubezpieczeniowego lub agenta ubezpieczeniowego, którzy tworzą produkt ubezpieczeniowy. Ustawa wskazuje ponadto na sposób sporządzenia takiego dokumentu, który ma być przede wszystkim odrębnym i krótkim dokumentem, o przejrzystym układzie i strukturze. Dokument ten musi być dokładny i nie może wprowadzać klientów w błąd.

Klient może się zgłosić z reklamacją do dystrybutora

W przypadku, gdyby klient miał zastrzeżenia do działania dystrybutora, może wówczas zgłosić się z reklamacją. W przypadku, gdy dystrybutorem tym jest pośrednik pracujący na rzecz tylko jednego ubezpieczyciela, adresatem tej reklamacji będzie wciąż ubezpieczyciel. Natomiast w sytuacji, gdy klient ma zastrzeżenia do działalności brokera ubezpieczeniowego, agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego z zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, wówczas te podmioty są obowiązane do udzielenia odpowiedzi na reklamację klienta w ustawowo określonym terminie 30 dni.

Ustawa o dystrybucji – ważne fakty

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń wprowadziła również istotne zmiany do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Na mocy tych zmian za klienta rynku finansowego został również uznany klient agenta ubezpieczeniowego, brokera oraz agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, co pozwala tej grupie klientów na skorzystanie ze środków prawnych przewidzianych w ustawie.

Lublin – adwokat Marcin Gałązka

Stan prawny na dzień 30 grudnia 2018 r.