Nowelizacja Ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadziła nową instytucję prawną, pozwalającą na zaskarżanie prawomocnych orzeczeń sądowych.

W jakich sytuacjach wnieść skargę nadzwyczajną?

Na orzeczenie takie można wnieść skargę nadzwyczajną, jeżeli:

 • orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji;
 • orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
 • zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego

– a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Istotnym jest, iż skargi nie możemy wnieść bezpośrednio do Sądu Najwyższego, ale za pośrednictwem wymienionych w ustawie podmiotów:

 • Prokuratora Generalnego,
 • Rzecznika Praw Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Rzecznika Praw Dziecka,
 • Rzecznika Praw Pacjenta,
 • Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Rzecznika Finansowego,
 • Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Termin wniesienia skargi nadzwyczajnej

Należy zwracać uwagę na termin do wniesienia skargi nadzwyczajnej. Skargę nadzwyczajną wnosi się bowiem w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna  – w terminie roku od dnia ich rozpoznania. Ponadto, w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, skarga nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie w sprawach, które uprawomocniły się po dniu 17 października 1997 r.i przed dniem 3 kwietnia 2018 r.

Skarga nadzwyczajna nie może zostać złożona od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa, orzekającego unieważnienie małżeństwa albo rozwód, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia zawarła związek małżeński, oraz od postanowienia o przysposobieniu, a także w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe.

Wniesienie skargi do jednego ze wskazanych wyżej podmiotów nie wymaga dokonania opłaty.

Stan prawny na dzień 9 czerwca 2018 r. 

Oferujemy pomoc prawną z zakresu sporów sądowych i pozasądowych