Wyrok TK z 24 listopada 2016 r. zmienił w jednej chwili sytuację kierowców o 180 stopni. Wcześniej, w szczególności po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r., sygn. II PZP 1/14, potwierdzonej następnie również uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2014 r., I PZP 3/14, roszczenia kierowców były uznawane za zasadne i często zasądzano na ich rzecz znaczne kwoty.

Obecnie należy spodziewać się masowego oddalania powództw przez sądy. Kierowcy muszą też rozważyć wycofanie powództw lub też ich znaczące ograniczenie, w zależności od konkretnego przypadku.

Wyrok ten ma bardzo istotne znaczenie nie tylko dla trwających postępowań sądowych w zakresie roszczeń kierowców przeciwko pracodawcom z tytułu ryczałtów za noclegi lub/i diet. Wyrok ten może także prowadzić w konsekwencji do wznowienia zakończonych już postępowań. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, wobec takiego orzeczenia Trybunału postępowania mogą być wznawiane. Jednak taka możliwość jest ograniczona terminem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jako że orzeczenie to weszło w życie w dniu 29 grudnia 2016 r., skargi o wznowienie postępowania mogą być składane do 29 marca 2017 r.

Należy jednak pamiętać, że wyrok TK nie oznacza, że automatycznie wszystkie powództwa kierowców przeciwko pracodawcom z tytułu ryczałtów za noclegi lub/i diet będą podlegać oddaleniu. Wszystko zależy od sytuacji w danej sprawie, w szczególności od treści umowy pomiędzy kierowcą a pracodawcą, ewentualnie też treści regulaminów pracy i wynagradzania u pracodawcy.