Blog

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa jest zupełnie inną instytucją prawną niż rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Różnice te wynikają m.in. z innych przyczyn, na podstawie których sąd może orzec o unieważnieniu małżeństwa. Obie instytucje wywołują również różne skutki prawne w przypadku ich orzeczenia. Spis treści: Co to jest unieważnienie małżeństwa? Unieważnienie małżeństwa może nastąpić wyłącznie w drodze konstytutywnego wyroku sądu. Do czasu
Czytaj więcej

Dochodzenie przez pokrzywdzonego roszczeń wynikających z przestępstwa

Wydany przez sąd w postępowaniu karnym prawomocny wyrok skazujący często nie jest satysfakcjonujący dla pokrzywdzonego. W wielu przypadkach, gdy popełnienie przez sprawcę przestępstwa powoduje dla pokrzywdzonego szkodę materialną, uszkodzenie ciała lub narusza jego dobra osobiste, pokrzywdzony ma wówczas możliwość dochodzenia odpowiednich roszczeń w procesie karnym. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
Czytaj więcej

Prawo do zachowku

Prawo do zachowku stanowi wyraz ochrony praw osób najbliższych spadkodawcy przed niekorzystnymi dla nich rozrządzeniami testamentowymi. Za zachowek należy przyjąć określoną wartość, przysługującą osobom najbliższym testatorowi, którą powinny otrzymać od spadkodawcy w postaci powołania do spadku, darowizny, zapisu zwykłego lub zapisu windykacyjnego. Zgodnie z art. 991 § 1 kodeksu cywilnego, do kręgu osób uprawnionych do zachowku
Czytaj więcej

Ochrona praw wierzycieli w drodze skargi pauliańskiej

Konstrukcja skargi pauliańskiej pozwala na rozszerzenie możliwości dochodzenia przez wierzyciela swoich roszczeń, które pierwotnie przysługiwały mu jedynie w stosunku do dłużnika. Jak wskazuje orzecznictwo, „Skarga pauliańska ma na celu ochronę wierzytelności przed uniemożliwieniem wierzycielowi przez dłużnika przymusowego jej zaspokojenia z jego majątku, wskutek dokonania czynności prawnych umniejszających ten majątek i przysparzających korzyści osobom trzecim” (por. wyrok SN z dnia 27 kwietnia 2018
Czytaj więcej

Dochodzenie odszkodowań

Dochodzenie odszkodowań jest szerokim pojęciem i obejmuje wiele możliwych roszczeń oraz zróżnicowanej ilości podstaw: odszkodowanie powypadkowe, w tym odszkodowanie związane z wypadkami przy pracy, odszkodowanie za błędy medyczne, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, zadośćuczynienie, w tym zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, za uszczerbek na zdrowiu, rentę z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Dochodzenie
Czytaj więcej

Pozew o rozwód

Jak napisać pozew o rozwód i jakie powinien zawierać elementy? To zależy od sytuacji małżonków, którzy zamierzają się rozwieść. Przede wszystkim należy określić, czy chcemy kierować do sądupozew o rozwód bez orzekania o winie stron w rozkładzie pożycia, czy też z orzekaniem winy drugiej strony (lub obu stron). Szereg elementów pozwu rozwodowego zależy od tego, czy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci. Należy bowiem określić
Czytaj więcej

Możliwość unieważniania tzw. kredytów frankowych

Bardzo istotne orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2018 r. (sygn. VI ACa 427/18) daje nadzieję wielu kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich. We wskazanym orzeczeniu Sąd Apelacyjny unieważnił umowę, na mocy której klientka zaciągnęła kredyt walutowy indeksowany do CHF. Możliwość unieważniania tzw. kredytów frankowych – i co dalej ? Sąd Apelacyjny podtrzymał tym
Czytaj więcej

Lepsza ochrona interesów klientów rynku finansowego

W dniu 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Nowa ustawa przyznaje Rzecznikowi Finansowemu dodatkowe kompetencje. Lepsza ochrona interesów klientów rynku finansowego – co się zmieniło ? Jedną z najistotniejszych zmian jest nałożenie na pośredników obowiązku przeprowadzenia analizy potrzeb klienta. Zgodnie z ustawą, proponowana umowa ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej powinna być zgodna z wymaganiami i potrzebami
Czytaj więcej

Możliwość przebaczenia spadkodawcy po wcześniejszym wydziedziczeniu

Kodeks cywilny w art. 1010 k.c. dopuszcza uchylenie zawartego w testamencie wydziedziczenia, uzależniając je od przebaczenia przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku. Skuteczność tej czynności nie została uzależniona od zdolności do czynności prawnych spadkodawcy, lecz wymaga jedynie jego dostatecznego rozeznania. Możliwość przebaczenia spadkodawcy po wcześniejszym wydziedziczeniu – gdzie są niejasności ? Problem pojawia się wówczas, gdy spadkodawca sporządził
Czytaj więcej

Przetwarzanie danych pracownika przez pracodawcę zgodnie z RODO

W świetle art. 221 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo zażądać od pracownika podstawowych danych, takich jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, adres do korespondencji, miejsce zamieszkania, wykształcenie, PESEL przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Niezależnie od powyższego pracodawca ma prawo żądać od pracownika także jego innych danych osobowych, a także imion, nazwisk, dat urodzenia dzieci pracownika, jeśli podanie
Czytaj więcej

O nas

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marcin Gałązka
ul. Tomasza Zana 1, 20-601 Lublin

© Kancelaria Gałązka - All Rights Reserved. Created by melius