Osoby, które zawarły umowy tzw. kredytów frankowych mogą wciąż skutecznie kwestionować umowy na drodze postępowania sądowego. Wszystko zależy od treści takiej umowy.

Na obecną chwilę tzw. frankowicze wygrali już szereg procesów sądowych, duża część z korzystnych dla nich wyroków jest jeszcze nieprawomocna. Banki mogą takie wyroki zaskarżyć.

Kredyty frankowe a klauzule niedozwolone 

Ważne jest, że niektóre zapisy umowne z umów kredytowych zostały uznane za tzw. klauzule niedozwolone, co pozwala na podważenie podobnych zapisów w umowach także z innymi bankami przynajmniej w tym zakresie.

Istotnymi klauzulami niedozwolonym są:

  • klauzula wpisana wobec Banku Millennium S.A. pod nr 3178: Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy;
  • klauzula wpisana wobec Banku Millennium S.A. pod nr 3179: W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty;
  • klauzula wpisana wobec mBanku S.A. pod nr 4704: Stopa procentowa Kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania Umowy w przypadku zmiany, co najmniej jednego z następujących parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego: a) oprocentowania lokat międzybankowych (stawek WIBID/WIBOR), b) rentowności bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa, c) zmiany stóp procentowych NBP oraz w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów.

 Sądowe unieważnienie umów na kredyty frankowe w całości

Oprócz możliwości podważenia części zapisów umownych poprzez doprowadzenia do uznania ich przez sąd za klauzule niedozwolone,możliwe jest również dochodzenie w postępowaniu sądowym unieważnienia umowy w całości.

Na chwilę obecną zapadło już dużo wyroków korzystnych dla frankowiczów.

Przykładowo Sąd Okręgowy w Toruniu w wyroku z dnia 13 lipca 2016 r., (I C 916/16), przyjął, że kredyt walutowy to taki, który jest wypłacany i spłacany w złotych. Jeżeli natomiast klient spłaca kwotę inną, niż nominalna wartość kredytu, to nie jest to kredyt.

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 31 maja 2017 r., (II C 920/15), orzekł zwrot od banku kwot pobranych na podstawie abuzywnych postanowień dotyczących indeksacji kredytu przyjmując, iż nieuczciwy charakter zastosowanej przez bank klauzuli waloryzacyjnej wynika z tego, iż uprawniała ona bank do dowolnego wyznaczania kursu franka szwajcarskiego, a tym samym arbitralnego wpływania na rozmiar świadczenia kredytobiorcy.

Natomiast Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w wyroku z dnia 27 września 2016 r., (XVIII C 4360/15), orzekł, że cała umowa z winy banku pozbawiona została postanowienia na tyle istotnego dla istnienia i skuteczności umowy, że sąd uznał ją za nieważną od samego początku i zasądził na rzecz powódki zwrot dochodzonej kwoty, uznając że kredytobiorca może dochodzić zwrotu wszystkich dotychczas zapłaconych rat kapitałowo-odsetkowych.

Czy potrzebna będzie pomoc kancelarii prawnej? 

Jednakże są także wyroki korzystne dla banków, dlatego bardzo ważna jest dokładna analiza umowy i ocena szans na skuteczne dochodzenie roszczeń, a następnie prawidłowe sformułowanie takiego roszczenia na etapie sądowym.

Nie można też zapominać o 10-letnim terminie przedawnienia dla tego typu roszczeń. Po upływie tego terminu należy się liczyć z tym, iż w ewentualnym postępowaniu sądowym zostanie podniesiony zarzut przedawnienia i nawet zasadne roszczenia zostaną wtedy oddalone.

Termin przedawnienia liczymy zależnie od rodzaju dochodzonego roszczenia. Jeżeli chcemy unieważnienia umowy, termin liczymy od dnia zawarcia umowy. Natomiast jeżeli żądamy zwrotu części lub całości danej raty kredytu (np. ze względu na klauzule niedozwolone w umowie), to termin liczymy od dnia wpłaty do banku danej raty.

Przed wejściem na drogę postępowania sądowego należy skierować wezwanie do banku, gdzie przedstawimy nasze roszczenie i zażądamy od banku jego spełnienia w określonym terminie. Warto odpowiednio wcześniej skonsultować swoją sytuację z prawnikiem. Kancelaria Gałązka w Lublinie ma duże doświadczenie w zakresie pomocy frankowiczom – oferowana pomoc w zakresie prawa cywilnego.

Stan prawny na dzień 8 lipca 2017 r.