Polisolokata to instrument finansowy łączący w sobie lokatę oraz ubezpieczenie na życie. Osoba miała wpłacać określone środki pieniężne, a po określonym czasie uzyskać wpłaconą kwotę wraz z zyskiem. Jednak w przypadku przedterminowego zakończenia umowy przez konsumenta, umowy przewidywały bardzo wysokie tzw. opłaty likwidacyjne – kilkadziesiąt, czy nawet 100% wpłaconej kwoty. Zdarzało się więc, że osoba korzystająca z tego produktu finansowego, po rozwiązaniu umowy przed terminem, traciła nawet całość swoich środków.

Jak uzyskać zwrot opłaty likwidacyjnej?

Obecnie dużo wyroków sądowych jest korzystnych dla osób dochodzących zwrotu tzw. opłat likwidacyjnych. Głośne stało się rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie w następstwie pozwu zbiorowego osób dochodzących swoich roszczeń od Generali. W jego wyniku powodom zasądzono 2,5 miliona złotych. Pojawiają się także coraz liczniejsze wyroki innych sądów powszechnych, które zasądzają także na rzecz pojedynczych powodów dochodzone przez nich kwoty.

Dodatkowo, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawarł pod koniec 2016 r. porozumienie z instytucjami finansowymi dotyczące klientów, którzy dotychczas nie rozwiązali umów z ubezpieczycielem oraz osób starszych, które kupiły polisolokaty po 1 stycznia 2008 r. i rozwiązały je po 65. roku życia.

Porozumienie to zaczęło obowiązywać od początku 2017 r., a na mocy jego postanowień ubezpieczyciele obniżyli opłaty likwidacyjne, a osoby starsze uzyskały możliwość wnioskowania o zwrot różnicy pomiędzy nową stawką, a tym co zapłaciły wcześniej.

Zawarte porozumienie nie zamyka klientom drogi do dochodzenia roszczeń od instytucji finansowych na drodze sądowej.

Przez jak długi czas można odzyskać pieniądze z polisolokaty? 

Ważne jest także to, że zwrotu opłat likwidacyjnych można domagać się przez 10 lat. Jak uznają sądy w swoich wyrokach, podstawą prawną takiego roszczenia jest bowiem nienależne świadczenie, a w takim przypadku na mocy przepisów Kodeksu cywilnego termin przedawnienia wynosi 10 lat. Należy jednak zastrzec, że zdarzają się wyroki odmienne, przyjmujące 3-letni termin przedawnienia.

Ze względu na skomplikowanie tego typu spraw oraz fakt, że instytucje rzadko przedsądowo dokonują zwrotu opłat likwidacyjnych, konieczna staje się fachowa pomoc wykwalifikowanego adwokata lub radcy prawnego. Kancelaria Gałązka to doświadczony prawnik Lublin.