Postępowanie karne składa się z etapu postępowania przygotowawczego, a następnie, w przypadku wniesienia aktu oskarżenia przez prokuratora, z etapu postępowania sądowego.

Bardzo istotnym z punktu widzenia osoby, co do której podejmuje się czynności w postępowaniu przygotowawczym, a następnie stawia zarzuty, jest to, aby mogła ona skorzystać z pomocy obrońcy już na tym etapie.

Postępowanie przygotowawcze pełni bardzo ważną rolę w ostatecznym rozrachunku całości postępowania karnego. Nie można więc zaniedbać lub zlekceważyć obrony na tym etapie, ponieważ może to mieć negatywne skutki co do końcowego wyniku sprawy.

Bardzo istotne dla późniejszej oceny przez sąd przy wydawaniu wyroku będą wyjaśnienia składane przez oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym, zeznania świadków, czy też inny zgromadzony materiał dowodowy, np. opinie biegłych sądowych.

Adwokat lub radca prawny, będący obrońcą w postępowaniu karnym, ma prawo do uczestniczenia w czynnościach prowadzonych na tym etapie, w tym wyjaśnieniach oskarżonego, czy zeznaniach świadków. Może zadawać im pytania, weryfikując ich zeznania i wiarygodność.

Obrońca może także składać na etapie postępowania przygotowawczego wnioski dowodowe, jak wnioski o przesłuchanie świadków, opinię biegłego, przeprowadzenie dowodu z dokumentów. Przeprowadzone na tym etapie dowody mogą mieć kluczowe znaczenie nie tylko dla orzeczenia w sprawie, ale mogą mieć znaczenie dla oceny przez prokuratora, czy prawidłowym i uzasadnionym jest wnoszenie aktu oskarżenia przeciwko podejrzanemu.

Lublin – adwokat Marcin Gałązka

Stan prawny na dzień 4 listopada 2018 r.