Rozwód w Polsce będąc za granicą

Według danych statystycznych na koniec 2016 r. poza granicami Polski zamieszkiwało ponad 2,5 miliona Polaków. To powoduje także konsekwencje w sferze prawnej, powodując czasem komplikacje prawne w wielu dziedzinach.

A jak jest w przypadku rozwodów za granicą?

Zgodnie z odpowiednimi przepisami, rozwód w Polsce mieszkając za granicą, można przeprowadzić jeżeli:

  • pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

Natomiast kolejną problematyczną kwestią jest to, który sąd ma przeprowadzać sprawę o rozwód.

Zgodnie z przepisami właściwy będzie sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli w takie sposób nie można określić właściwego sądu, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Jeżeli natomiast na podstawie wyżej wskazanych zasad nie można określić sądu, który ma rozpoznawać sprawę, to Sąd Najwyższy będzie wyznaczał sąd, który ma przeprowadzać sprawę.

Sprawdź także: spory sądowe i pozasądowe.

Stan prawny na dzień 22 listopada 2017 r.