W związku z obecną sytuacją gospodarczą w Polsce, na mocy rozwiązań przewidzianych w kolejnych tzw. tarczach antykryzysowych, wprowadzono szereg rozwiązań, mających na celu pomoc jednoosobowym przedsiębiorstwom w czasie pandemii:

  • zwolnienie z płatności składek na ZUS – kryterium zwolnienia jest prowadzenie działalności pozarolniczej przed 1 kwietnia 2020 r. oraz przychód w maksymalnej wysokości 15 681 zł za miesiąc, za który jest składany wniosek. Zwolnienia nie uzyskają przedsiębiorcy, którzy znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie opłacały ZUS lub/i podatków.Wniosek może dotyczyć miesięcy: marzec – maj. Wniosek można złożyć do 30 czerwca 2020 r. (a więc można złożyć 1 wniosek następczo za cały okres zwolnienia).Wniosek należy złożyć do ZUS (bezpośrednio, korespondencyjnie, elektronicznie).
  • świadczenie postojowe – kryterium świadczenia jest przestój w prowadzeniu działalności na skutek epidemii COVID-19, a także prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej od 1 lutego 2020 r. Ponadto, składając wniosek po raz kolejny należy złożyć oświadczenie, iż sytuacja materialna nie uległa poprawie (nie ma już wymogów, jak w tarczy 1.0 – spadku przychodów o 15% czy też przychodu w maksymalnej wysokości 15 681 zł).Świadczenie przysługuje w wysokości 2080 zł lub 1300 zł. Wniosek można składać więcej niż raz, nie więcej niż 3 razy. Wniosek należy kierować do ZUS (bezpośrednio, korespondencyjnie, elektronicznie).Świadczenie to można łączyć z innymi przewidzianymi formami pomocy dla przedsiębiorców, np. ze zwolnieniem z ZUS, czy mikropożyczką.
  • mikropożyczka – kryterium pożyczki jest prowadzenie działalności przed 1 marca 2020 r. oraz posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy.Pożyczka ma charakter jednorazowy. Można wnioskować o kwotę nie wyższą niż 5 000 zł. Wniosek należy kierować (bezpośrednio, korespondencyjnie, elektronicznie) do właściwego powiatowego (miejskiego) urzędu pracy.Pożyczkę można łączyć z innymi świadczeniami, o ile środki z pożyczki i innego świadczenia nie będą służyć na pokrycie tych samych kosztów działalności.Pożyczka podlega umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.
  • dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – kryterium dofinansowania jest spadek obrotów firmy:
  • co najmniej 30%. – dofinansowanie w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 50%– dofinansowanie w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 80% – dofinansowanie w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dodać należy, iż sytuacja prawna ulega ciągłej zmianie. Planowane są kolejne zmiany w prawie, tzw. tarcze 3.0 i 4.0, które mogą zmodyfikować powyższe rozwiązania oraz wprowadzić nowe.

Koronawirus. Świadczenia oraz ulgi dla samozatrudnionych

Lublin – Adwokat Marcin Gałązka

Stan prawny na dzień 4 maja 2020 r.