W 2019 r. znowelizowano przepisy dotyczące ponoszenia opłat sądowych. Spowodowało to wzrost wielu opłat sądowych dotyczących prawa cywilnego.

Przede wszystkim, wprowadzono w postępowaniu cywilnym opłatę w wysokości 100 zł od uzasadnienia orzeczenia w sprawie. Składając wniosek o uzasadnienie wyroku lub postanowienia trzeba załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty od uzasadnienia. Następnie, w przypadku złożenia apelacji czy zażalenia wniesiona opłata ta będzie zaliczona na poczet opłaty od apelacji lub zażalenia.

Wzrosły także opłaty w wielu sprawach cywilnych

W przypadku złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł. Wcześniej opłata wynosiła 50 zł.

Wzrosła także opłata o udzielenie, uchylenie lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia z 40 zł do 100 zł.

Zmianie uległy także opłaty w sprawach, gdzie opłatę ustala się od wartości przedmiotu sporu (np. klasyczna sprawa o zapłatę). Wcześniej główną zasadą ustalania takiej opłaty było 5% wartości przedmiotu sporu. Obecnie jest to nieco bardziej skomplikowane, ponieważ opłata jest zależna od wartości przedmiotu sporu w danej sprawie i wynosi:

  1. do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
  2. ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
  3. ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
  4. ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
  5. ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
  6. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
  7. ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

Natomiast w przypadku wartości przedmiotu sporu wynoszącej ponad 20 000 zł obowiązuje wskazana zasada wysokości opłaty na poziomie 5% tej wartości.

Wzrosła także tzw. opłata kancelaryjna od odpisów, wypisów, wyciągów z dokumentów (np. uzyskanie odpisu wyroku ze stwierdzeniem prawomocności, czy klauzulą wykonalności). Obecnie wynosi ona 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron dokumentów. Wcześniej opłata ta wynosiła 6 zł za stronę. Wysokość opłaty kancelaryjnej za kopię dokumentu wyniesie 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron, natomiast dotychczas opłata ta wynosiła 1 zł za każdą stronę.

Lublin – adwokat Marcin Gałązka

Stan prawny na dzień 16 września 2020 r.