Bardzo istotne orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2018 r. (sygn. VI ACa 427/18) daje nadzieję wielu kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich. We wskazanym orzeczeniu Sąd Apelacyjny unieważnił umowę, na mocy której klientka zaciągnęła kredyt walutowy indeksowany do CHF.

Możliwość unieważniania tzw. kredytów frankowych – i co dalej ?

Sąd Apelacyjny podtrzymał tym samym stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd Okręgowy, dokonując analizy postanowień umowy kredytu zawartej pomiędzy stronami, uznał, że umowa ta zawiera niedozwolone postanowienia umowne. Taki charakter przypisano postanowieniom umowy dotyczących indeksowania kursem CHF, przeliczania wpłaconych środków do CHF według kursu kupna walut określonego w bankowej Tabeli Kursów obowiązującej w dniu uruchomienia środków oraz dotyczących ustalania wysokości zobowiązania jako równowartość wymaganej kwoty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w bankowej tabeli kursów obowiązującego w dniu spłaty. Sąd I instancji zakwestionował przyjęty w umowie kształt całego mechanizmu indeksacji, uznając za zbędne poszukiwanie takiego kursu, który dla dokonywania rozliczeń pomiędzy stronami mógłby uznać za sprawiedliwy. Z powyższego Sąd Okręgowy wyprowadził tezę o nieważności całej umowy kredytowej, argumentując, że bez dotkniętych częściową nieważnością postanowień dotyczących wysokości oprocentowania, umowa nie zostałaby zawarta. Sąd odwoławczy podzielił stanowisko Sądu I instancji w tym zakresie.

Co oznacza to oznacza dla osób mających kredyt we frankach ? 

Powyższe orzeczenie wyznacza nowy kierunek w sprawach dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Dotychczasowa praktyka pozwalała jedynie na m.in. domaganiu się przed sądem zwrotu nadpłaconych odsetek na rzecz banku. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego jest jednym z  pierwszych prawomocnych orzeczeń tego typu w skali kraju.

Lublin – adwokat Marcin Gałązka

Stan prawny na dzień 6 stycznia 2019 r.